تاريخ : 1397/03/21
کد مطلب: 759
درآمدى بر تحليل آثار سيّد مرتضی و سال‏شمار آن

درآمدى بر تحليل آثار سيّد مرتضی و سال‏شمار آن

اين مقاله با سه بخش: «نگاهى اجمالى به آثار سيّد مرتضى»، «سال‏شمار آثار سيّد مرتضى» و «تحليل و جمع‏بندى»، در پى شناخت آثار باقى مانده، مفقود و قابل بازيابى سيّد مرتضى و سپس، عرضه تحليلى ـ ترتيبى (سال‏شمار) از آنهاست تا از اين ره‏گذر، برخى شرايط و مناسبات حاكم بر فضاى تأليف آثار سيّد و نيز پديده‏ها و حوادث پيرامون وى را روشن نمايد و در ضمن آن، باب چنين پژوهشى را براى صاحب‏نظران و پژوهشگران آثار سيّد مرتضى بگشايد.

واژگان كليدى: سيّد مرتضى، آثار سيّد مرتضى، سال‏شمار آثار.