تاريخ : 1390/11/30
کد مطلب: 124
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

ثقةالاسلام محمد بن يعقوب کلينى، مؤلف مهم ترين کتاب حديثى شيعه (الکافي)،  يکى از مشعل ‏هاى فروزان شهر رى است که بر دانش و فرهنگ شيعه، تأثيرگذار بوده ‏است.

آستان حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام، بنياد پژوهش‏ هاى اسلامى آستان قدس رضوى و مؤسسه علمى ـ فرهنگى دارالحديث به‏ منظور:

1. معرفى و بزرگداشت شخصيت علمى و معنوى ثقة الاسلام کلينى،

2. ترويج معارف حديثى اهل بيت عليهم‏ السلام،

3. تحقيق و پژوهش در ميراث به جا مانده از آن محدث و دانشمند کم ‏نظير،

4. شناخت جايگاه و تأثير کتاب کافى بر ساير کتب روايى (اعم از شيعه و اهل سنت)، همايش نکوداشتى در بهار سال 1387 برگزار مى‏ کنند.

بر همین اساس، از تمامى عالمان، محقّقان، فرهيختگان و اهل قلم، براى مشارکت علمى معنوى در اين بزرگداشت و بحث و تحقيق در سرفصل هاى زير، دعوت مى ‏شود:   

 

يک. زندگى ‏نامه

1.  نسب و خاندان

2.  القاب و کنيه ‏هاى کلينى

3.  ولادت و وفات کلينى

4.  سفرهاى کلينى

5.  تاريخ کلين و اوضاع سياسى و اجتماعى آن

6.  کلين و رجال برجسته آن از آغاز تاکنون

7.  مقبره کلينى از آغاز تا کنون

8.  سال شمار زندگى کلينى

 

دو. شخصيت علمى

9.   آثار کلينى و کوشش در جهت بازسازى برخى از آثار مفقود او

10. اساتيد و مشايخ کلينى

11. شاگردان و راويان کلينى

12. کلينى و صفوانى، نعمانى و ديگر رُوات کافى

13. کلينى در اسناد احاديث غير کتاب کافى

14. کلينى و نواب اربعه

15. تعامل کلينى با علما و انديشمندان و محدثان معاصرش

16. کلينى از ديدگاه علماى شيعه

17. کلينى از ديدگاه اهل سنت

18. کلينى از ديدگاه مستشرقين

سه. عصر کلينى

الف: اوضاع و احوال سياسى ـ اجتماعى

19. رى و تحولات سياسى آن

20. بغداد و تحولات سياسى آن

21. قم و تحولات سياسى آن

22. مهم ‏ترين ‏تحولات سياسى جهان اسلام در عصرکلينى

 

ب: اوضاع و احوال فرهنگى ـمذهبى

23. گرايش‏ هاى فکرى، سياسى و مذهبى در رى (بو‏يژه مکتب‏ هاى حديثى)

24. گرايش‏ هاى فکرى، سياسى و مذهبى در بغداد (بويژه مکتب‏ هاى حديثى(

25. گرايش‏ هاى فکرى، سياسى و مذهبى در قم (بويژه مکتب ‏هاى حديثى(

26. گرايش‏ هاى فکرى، سياسى و مذهبى در جهان اسلام (بويژه مکتب ‏هاى حديثى(

27. فرقه‏ هاى مذهبى در عصرکلينى (قرامطه، غلات، نصيريه، اسماعيليه و ...) 

چهار. کافى ‏شناسى

الف: مطالعات عام

28. ويژگى ‏هاى کتاب کافى و بررسى روش کلينى در کافى

29. بررسى شيوه و نظام تبويب کافى

30. بررسى تناسب روايات کافى با عناوين ابواب و ملاک چينش روايات هر باب

31. مصادر کافى

32. بررسى تطبيقى کافى با ديگر کتب حديثى شيعه (قبل و بعد از آن)

33. نقش کافى در بازسازى ميراث حديث شيعه

34. مقايسه کافى با منابع روايى اهل سنت

35. روايات کافى در مصادر اهل سنت

36. تاريخ و چگونگى تأليف کافى

37. بررسى عرضه کافى بر امام عصر  )الکافي کاف لِشيعتنا)

38. پژوهش ‏در کتاب روضه کافى و بررسى شبهات درباره آن

39. بررسى مبانى مختلف در برخورد با روايات کافى

40. مناظرات علمى علماى شيعه و اهل سنت درباره کافى

41. پژوهش ‏هاى آمارى درباره کافى (تعداد روايات، روايات مرسل،  مضمر و ...)

42. ديدگاه کلينى نسبت به روايات کافى

43. تکرار احاديث در کافى

44. تقطيع و نقل به معنا در کافى

45. بيان‏ هاى کلينى درکافى

46. نسخه‏ هاى خطى کافى بويژه نسخه‏ هاى علامه مجلسى و فيض کاشانى

47. بررسى مقايسه ‏اىِ نسخه‏ هاى کافى (بويژه بر محور حوزه‏ هاى جغرافيايى: ايران، ماوراءالنهر، حجاز، هند، و ...)

48. چاپ‏ هاى مختلف کافى

49. ترجمه‏ هاى کافى

50. شروح کافى

51. روش‏ شناسى و سبک‏ شناسى شروح کافى

52. بررسى تطبيقى و مقايسه‏ اى شروح کافى

53. کافى از ديدگاه مستشرقان

54. کافى در نرم افزارهاى رايانه‏ اى


ب: بررسى اسناد کافى

55. ويژگى‏ هاى اسناد کافى

56. تعليق در اسناد کافى و پيامدهاى آن

57. تحويل در اسناد کافى و پيامدهاى آن

58. آسيب‏ شناسى اسناد کافى (اضمار، ارسال، تصحيف و تحريف، راويان ضعيف و غالى و ...)

59. راويان مشترک و قرائن رفع اشتراک در کافى

60. رجال غير امامى در کافى

61. زنان راوى در کافى

62. جايگاه سند در اعتبار احاديث از منظر کلينى

63. عده کلينى

64. تنوع جغرافيايى مشايخ کلينى

65. پژوهشى درباره اسناد مکرر کافى و تأثيرات آن

66. پژوهشى درباره راويان مورد اختلاف در اسنادکافى


ج: مباحث علوم حديثى

67. احاديث مشکل کافى

68. غريب الحديث در کافى

69. روايات مرسل در کافى

70. روايت مضمر در کافى

71. آسيب‏ شناسى متون روايات کافى (تصحيف، تحريف و ...)


د: مباحث محتوايى

72. تلا‏ش هاى تاريخى در تأويل احاديث کافى

73. نقد احاديث کافى

74. فقه الحديث در کافى

75. قرآن در کافى

76. سنت و حديث در کافى

77. تفسير و تأويل الآيات در کافى

78. نقد و بررسى روايات تحريف قرآن در کافى

79. آموزه‏ هاى دينى وحديث

80. عقل و جهل در کافى

81. مباحث کلامى و اعتقادى در کافى (ايمان، رجعت، امامت، بداء، تقيه، اهل ‏بيت، مهدويت، تشيع‏ و ...)

82. احاديث قدسى در کافى

83. کتب آسمانى در کافى

84. فرق و مذاهب در کافى

85. اخلاق در کافى

86. آداب و سنن در کافى (زى و تجمل و ...)

87. اصول استنباط در کافى

88. فقه در کافى

89. مبانى فقهى محدثان با توجه به کافى

90. قواعد فقهى در کافى

91. تاريخ در کافى

92. داستان ‏هاى کافى و نقد و بررسى آنها

93. زن در کافى

94. اشعار کافى

95. موضوعات ديگر در کافى (پزشکى، محيط زيست، حقوق حيوانات و ...)