تاريخ : 1390/12/04
کد مطلب: 130
درنگى بر عقيده «بدا» و نظر ابو الفتوح

درنگى بر عقيده «بدا» و نظر ابو الفتوح

نگارنده مقاله در مقدمه به بيان معناى بَدا پرداخته و نيز انگيزه خود را از نگارش، بيان نظريه مرحوم ابو الفتوح رازى درباره مقوله بدا و اندكى هم تحليل آن عنوان مى ‏كند. وى سپس اين واژه را از دانش واژه ‏هاى شرعى بيان مى ‏كند كه پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله نيز به كار برده است. نگارنده اقسام قضاى الهى را مستند به روايات و آيات بيان كرده و به طرح ديدگاه ‏هاى دانشمندان شيعه در مسئله بدا مى‏ پردازد و در كنار نظريه ابو الفتوح، ديدگاه شيخ صدوق و آية الله‏ خويى را مطرح مى ‏كند.

  نويسنده مدعى است در ميان دانشمندان شيعه تنها دو بزرگوارند كه ديدگاه منفى و منكرانه به بدا دارند. يكى ابو الفتوح رازى است و ديگرى خواجه نصير الدين طوسى. وى سپس محورهاى تحليل نظريه ابو الفتوح رازى را بيان كرده و نيز پاسخ ‏هاى دانشمندان به اين نظريه را به شيوه ‏هاى روش تأويلى و روش تفسيرى بيان مى ‏كند.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.