تاريخ : 1391/02/24
کد مطلب: 247
مدارس و محافل علمى و دينى و رجال شيعه در کتاب «نقض»

مدارس و محافل علمى و دينى و رجال شيعه در کتاب «نقض»

يکى از تأليفات کلامى شيعه که در قرن ششم هجرى در مقابله و نقد کتابى عليه شيعه نوشته شده، کتاب مشهور به نقض است. اين کتاب به غير از محتواى کلامى و دينى خود، گنجينه ‏اى از اطّلاعات تاريخى، مذهبى،  فرهنگى، اجتماعى و ادبى مردم ايران است.

با توجّه به گستردگى و پراکندگى داده ‏هاى کتاب، اين نوشته، تنها به جستجوى گزارش ‏ها و اطلاعاتى پرداخته که مؤلّف در مورد مدارس و مراکز علمى ـ فرهنگى و نيز برخى عالمان شيعه آن دوره در شهرهاى شيعه ‏نشين ايران، به ويژه ناحيه مرکزى آن ارائه نموده است.

کليدواژه ‏ها: شهرهاى شيعه ‏نشين، قرن ششم هجرى، مدارس علمى، عالمان شيعى، نقض.