تاريخ : 1390/10/29
کد مطلب: 50
صيانت قرآن از تحريف در احاديث «الکافى»

صيانت قرآن از تحريف در احاديث «الکافى»

چکيده

در اين مقاله، برخى از روايات مندرج در کتاب «الکافى»، تحت عنوان «باب فيه نکت و نتف من التنزيل فى الولاية» که از برخى از روايات آن، لزوم تحريف قرآن حاصل مى‏ شود، مورد کنکاش سندى و متنى قرار گرفته است. از اين رو، نگارنده، نخست به بررسى مفهوم تحريف از لحاظ لغوى و اصطلاحى پرداخته و سپس اقسام تحريف (اعم از تحريف لفظى و معنوى) را مورد بررسى قرار مى ‏دهد. آنگاه ضمن بررسى مفهوم و سند روايات باب ياد شده، به اين سؤال پاسخ مى ‏دهد که آيا روايات اين باب که در برخى از آنها لفظ «هکذا نزلت» وجود دارد، موجب قول به تحريف قرآن کريم مى‏ شود يا خير؟ وى پس از بررسى دوازده روايت در اين باب، اسناد آنها را ضعيف و غيرقابل اعتماد دانسته و برخى از راويان در سلسله اسناد اين روايات را نيز ضعيف ارزيابى کرده و ادلّه عقلى و نقلى عدم تحريف قرآن را نيز بيان مى ‏کند.

  در ادامه، وى به مفهوم برخى از اين روايات مى ‏پردازد و به اين نتيجه مى ‏رسد که ظهور اين روايات هيچگونه تلازمى با مقوله تحريف قرآن ندارد.

  مضمون بسيارى از اين روايات، حاکى از آن است که قسمتى از آيات قرآن که در باب ولايت حضرت على عليه ‏السلام يا ساير امامان بوده، حذف شده است که نگارنده، با مطرح کردن مسئله تأويل در مقابل تفسير ظاهرى و مسئله تحريف معنوى از قرآن، به شبهات وارده در اين بخش نيز پاسخ مى ‏دهد.

کليدواژه ‏ها: تحريف، کتاب الحجّة، سند روايات، نزول قرآن، «الکافى».

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.