تاريخ : 1390/11/01
کد مطلب: 56
نخستين‏ ها در «الکافى»

نخستين‏ ها در «الکافى»

چکيده

در اين پژوهش، رواياتى از کتاب «الکافى» که در آن «نخستين ‏ها» يعنى چيزهايى که به عنوان نخستين شخص يا نخستين کلام يا ... در روايات اين کتاب آمده ‏اند، گردآورى شده تا پژوهشگران علوم دينى و حديث ‏پژوهان علاقه‏ مند به آشنايى با اين قبيل از اطلاعات، راحت ‏تر بتوانند به آن دسترسى پيدا کنند. در همين راستا، نويسنده، نخست برخى از مهم‏ترين کتب تحت عنوان «الأوائل» را که در آن، از نخستين ‏ها سخن به ميان آمده، معرفى کرده و سپس با مراجعه به روايات کتاب «الکافى»، نخستين ‏هاى مندرج در اين روايات را استخراج نموده است. اين نخستين‏ ها عبارت ‏اند از: نخستين کسى که قائل به بداء شد، نخستين کسى که قياس کرد، نخستين پيامبر، نخستين تصديق کننده، نخستين سرکش، نخستين گرايش به همجنس، نخستين دروغ، نخستين کافر، نخستين واردشونده به بهشت و دوزخ، نخستين وحى بر پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله، نخستين جمله کتب آسمانى، نخستين اجابت ‏کننده حضرت محمّد صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله، نخستين بيعت‏ کننده با مهدى عليه‏ السلام، نخستين اجابت‏ کننده دعوت منادى در آخرالزمان، نخستين حاجيان، نخستين تعميرکننده کعبه، نخستين گوينده تلبيه (لبيک)، نخستين ممانعت از گزاردن حج، نخستين کسى که حقّش غصب شده، نخستين دعوت‏ کننده به خود، نخستين ساقى، نخستين کسى که نعلين پوشيد، نخستين قطع ‏کننده دست، نخستين موى سفيد، نخستين تغييردهنده واجبات،نخستين کسى که شهادت بنده را نپذيرفت، نخستين کسى که ميان دو شاهد تفاوت گذاشت، نخستين ظالمان به خاندان پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله، نخستين پاسخ در روز قيامت، نخستين کسى که کشتى ساخت و ....

کليدواژه‏ ها: نخستين ‏ها، «الکافى»، کتاب «الأوائل».

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.