تاريخ : 1390/11/01
کد مطلب: 57
نفى برداشت تحريف از صحيحه هشام در «الکافى»

نفى برداشت تحريف از صحيحه هشام در «الکافى»

چکيده

در اين نوشتار، به تجزيه و تحليل اسناد و متن صحيحه هشام بن سالم در کتاب شريف «الکافى»، پرداخته شده است. نگارنده ابتدا به بررسى متن و سند اين صحيحه _ که از ظاهر آن، تحريف قرآن کريم استخراج مى ‏شود _ پرداخته است. سپس وجوهى را براى حل مشکل سند و مفاد آن ارايه مى ‏نمايد و اين صحيحه را به تأويل مى ‏برد. نگارنده، ضمن بررسى مفاد حديث، به اين نکته مهم اشاره مى ‏کند که اگر چه سند قطعى الصدور، حجّت شرعى است، ولى نبايد به معانى ظاهر همه احاديث توجّه نمود و هر حديث صحيحى، ظاهر آن حجّت نيست و شايد برخى از قرائن، مفقود شده باشند.

  نگارنده همچنين به نسخه ‏شناسى و تحليل متن صحيحه هشام، مبنى بر اينکه قرآن نازل شده بر پيامبر، داراى آياتى به مراتب بيشتر از آيات کنونى قرآن بوده است پرداخته و آراى برخى از فقها و محدّثان بزرگ شيعه را در اين باره بررسى مى ‏نمايد.

  در قسمتى ديگر از مقاله، نگارنده، نگرشى تأويلى به صحيحه هشام نموده و تأويل بردن اين صحيحه توسط برخى از محدّثان بزرگ مانند شيخ صدوق را مطرح مى ‏کند و شواهدى قرآنى و حديثى، مبنى بر صحّت اين تأويل و عدم تحريف قرآن ارايه مى ‏نمايد و صحيحه هشام را در حکم خبر شاذ، تلقّى کرده که حجّيت وافى در مراد را ندارد.

کليدواژه ها: صحيحه هشام، قطعى الصدور، حجّت، «الکافى»، خبر شاذ.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.