تاريخ : 1397/03/29
کد مطلب: 760
سيری كوتاه در پنج تك‏نگاری ويژه سيّد مرتضی

سيری كوتاه در پنج تك‏نگاری ويژه سيّد مرتضی

اين مقاله، شامل سيرى در زندگى، زمانه، آثار و ديدگاه‏هاى مذهبى و  سياسى سيّد مرتضى بر اساس معرفى پنج كتاب و پژوهش ممتاز در باره اوست. اين پنج اثر عبارت‏اند از: 1. خورشيد بغداد، نوشته منصور پهلوان؛ 2. انديشه سياسى سيّد مرتضى، نوشته محمود شفيعى؛ 3. سيّد مرتضى، نوشته عليرضا اسعدى؛ 4. الشريف المرتضى متكلّما، نوشته رئوف احمد   شمّرى؛ 5. مبانى و آراى تفسيرى شريف مرتضى)، نوشته محسن آرمين. هر   يك از اين پنج كتاب به ترتيب، ويژگى‏ها يا جنبه‏هاى مهمى از شخصيت و   آثار آن عالم برجسته اسلامى را نشان مى‏دهد. كتاب نخست، بيشتر جنبه كلى و عمومى دارد و در حكم مقدم ه‏اى بر سه عنوان بعدى است. كتاب دوم، بخشى از نگرش فقهى و سياسى وى را مطرح كرده. كتاب سوم هم در باره اعتقادات و انديشه‏هاى كلامى اوست و كتاب چهارم، چهره كلامى او را به زبان عربى نشان مى‏دهد. سرانجام كتاب پنجم، سيّد مرتضى را به   عنوان يك مفسّر، بررسى و تحليل كرده است كه در اين مقاله، گزارشى از   هر يك از اين آثار ارائه شده است.

واژگان كليدى: سيّد مرتضى، خورشيد بغداد، انديشه سياسى سيّد مرتضى، الشريف المرتضى متكلما، مبانى و آراى تفسيرى شريف مرتضى.