تاريخ : 1397/03/29
کد مطلب: 761
نگاهى به «طيف الخيال» سيّد مرتضی

نگاهى به «طيف الخيال» سيّد مرتضی

اين مقاله، عهده‏دار معرفى و بررسى كتاب طيف الخيال از سيّد مرتضى علم الهدى است. طيف الخيال، يكى از سه اثر شعرى آن عالم بزرگ اسلامى و شاعر و اديب ممتاز شيعى است كه در باره گستره خيال و صور و ابعاد آن بر اساس اشعار شاعران نامدار عرب بويژه ابوتمام، بحترى، سيّد رضى و خودش سخن گفته و اشعار را به همراه برخى از آراى منتقدان بويژه «آمدى» سنجيده و ارزيابى كرده است. در اين نوشتار، ابتدا نسخه طيف الخيال به تصحيح دكتر صيرفى و سپس ترجمه فارسى آن از دكتر فروهر معرفى شده و در ادامه، مقدّمه‏ ها و محتواى متن آن، علاوه بر ضمايم و فهرست‏ها بررسى و گزارش شده و در پايان، نمونه‏اى از اشعار كتاب آورده   شده است.

واژگان كليدى: سيّد مرتضى، شعر، ادبيات، طيف الخيال، نقد ادبى.